Trang nhất » Tin Tức » Lịch công tác

THỜI KHOÁ BIỂU

Thứ bảy - 03/10/2020 22:30

lo go

lo go
Thực hiện từ 05/10/2020
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG                            THỜI KHÓA BIỂU– NĂM HỌC 2020-2021 – THỰC HIỆN TỪ05-10-2020
Thứ Tiết BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
9A 9B 9C 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 6A 6B 6C 6D
Hai 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Anh- Mai Toán- Ánh Hóa -Dung Sử - Hiền HP Sinh - Hà Anh-Hằng Toán- Thủy Toán – Nguyên
2 Anh- Thúy Anh- Hằng Toán - Hiền TD-P.Hiền Nhạc-Nga MT - D.Lan Toán-BNgọc CN-Nguyên TD - N.Huyền Sử - Hiền HP Sinh - Hà Anh- Thúy Địa-Dung Anh-Hằng CN -  Thủy
3 Văn - Huệ Toán-M Ngọc Anh- Thúy Sinh - Hiển TD  -P.Hiền Anh- Hằng Văn - Lâm Sử - Hiền HP Hóa  - Dung Anh- Thúy Anh- Mai Văn-Hoàn GDCD- T.Huyền CN - Thủy Sinh - Hà
4 Văn - Huệ Sinh - Hiển TCA - Thúy Toán- Hiền Toán-BNgọc Văn- Lâm MT - D.Lan Toán – Thủy Anh- Thúy Địa- H Lan Toán - Ánh Văn-Hoàn Sinh - Hà Địa- Dung Anh- Mai
5 Toán - Hiền Hóa – Hiển Văn - Huệ MT - D.Lan TCT-BNgọc Văn- Lâm Anh-Hằng Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Ba 1 Lý -Hương Văn - Huệ TD - P.Hiền Anh- Mai CN - Thủy Văn- Lâm Sinh – Hiển Văn - Trang Sử - Hiền HP Toán - Ánh Anh- Mai Toán-MNgọc Văn-Hoàn Nhạc-Nga Toán - Nguyên
2 TD - P.Hiền Văn - Huệ Hóa  - Lộc Văn- Lâm Anh- Mai Sinh – Hiển Sử-  Bằng Văn - Trang TD-N.Huyền TCT- Ánh Sử - Hiền HP TCT- M Ngọc Nhạc-Nga Văn-Hoàn Anh- Mai
3 Anh-Thúy Lý - Hương Văn - Huệ Văn- Lâm Sử-  Bằng TD - P.Hiền CN - Thủy TD-N.Huyền Văn - T.Huyền CN- Nguyên Toán- Ánh TD -  P.Hiền TCNhạc-Nga Văn-Hoàn TCT - M Ngọc
4 Hóa - Dung TD - P.Hiền Anh- Thúy Sử-  Bằng Lý - Hương CN - Thủy Văn - Lâm Anh- Mai CN- Nguyên Văn- Trang TCT- Ánh Nhạc-Nga Toán-M Ngọc TD – N.Huyền Văn-Hoàn
5 TCA- Thúy Toán-M Ngọc Lý- Hương CN - Thủy Văn- Lâm Sử-  Bằng Địa- Dung TCAnh- Mai Toán- Ánh Văn- Trang Nhạc-Nga CN - Nguyên TD- P.Hiền TCT- M Ngọc TD  - Huyền
1 CN-Nguyên Địa- H Lan TD - P.Hiền Toán- Hiền Toán-BNgọc Sử-  Bằng Anh-Hằng Sử - Hiền HP Sinh - Hà Nhạc-Nga Toán- Ánh Toán-M Ngọc Lý  -Hương Anh-Hằng Văn-Hoàn
2 Địa- H Lan Anh- Hằng Sinh - Hiển Sử-  Bằng MT - D.Lan Toán-BNgọc TD- P.Hiền Văn - Trang Toán- Ánh Sử - Hiền HP TD- N.Huyền Sinh - Hà Anh-Hằng TCNhạc-Nga GDCD- T.Huyền
3 Toán - Hiền CN-Nguyên Địa- H Lan TD-P.Hiền Sinh - Hiển Anh- Hằng Toán-BNgọc Nhạc-Nga Sử - Hiền HP TD - N.Huyền Văn- Trang GDCD- T.Huyền Toán-M Ngọc Văn-Hoàn Lý- N.Hương
4 TCT - Hiền T MT - D.Lan CN-Nguyên Sinh - Hiển TD  -P.Hiền Địa- H lan Sử-  Bằng Sinh - Hà Văn - T.Huyền Toán- Ánh Văn- Trang Lý  - Hương Văn-Hoàn TD  -N Huyền Nhạc-Nga
5 Sinh - Hiển Toán-M Ngọc MT - D.Lan TCT-BNgọc Sử-  Bằng GDCD- H Lan TCA- Hằng TCT- Ánh TCTD- N.Huyền Văn- Trang Lý- Hương TCNhạc-Nga Văn-Hoàn GDCD-T.Huyền Sinh - Hà
Năm 1 Hóa - Dung Toán -M Ngọc Văn - Huệ Toán- Hiền Toán-BNgọc Lý  - Hương GDCD- H Lan Toán- Thủy Nhạc-Nga Toán- Ánh Anh- Mai Anh- Thúy Toán-M Ngọc Văn-Hoàn Toán - Nguyên
2 Toán -Hiền Văn - Huệ Sử - Bằng Địa- H Lan TC Lí- Hương Văn- Lâm Địa- Dung TD- N.Huyền Toán - Ánh Anh- Thúy CN-Nguyên TD  - P.Hiền Văn-Hoàn Sinh - Hà TCNhạc-Nga
3 Lý-  Hương Văn - Huệ Toán -Hiền Văn- Lâm Anh- Mai Địa- H Lan Toán-BNgọc CN-Nguyên Anh- Thúy MT - D.Lan TD- N.Huyền Toán-M Ngọc TD -  P.Hiền Toán- Thủy Anh- Mai
4 Sử - Bằng GDCD- Huệ Hóa  - Lộc Anh- Mai Địa- H Lan Toán-BNgọc Lý  -Hương Anh- Mai MT - D.Lan Sinh - Hà GDCD- Trang        
5 Địa –H Lan Sử - Bằng Lý- Hương         Sinh - Hà CN-Nguyên GDCD- Trang MT - D.Lan        
Sáu 1 Văn - Huệ Lý - Hương Toán - Hiền GDCD-DLan Sinh - Hiển Anh- Hằng Nhạc-Nga Văn - Trang Văn - T.Huyền Toán- Ánh Địa- H Lan Địa-Dung Toán-M Ngọc Toán- Thủy Văn-Hoàn
2 Toán - Hiền Văn - Huệ Sinh - Hiển Lý  - Hương GDCD-DLan TCA - Hằng Văn - Lâm Địa- H Lan Văn - T.Huyền TD- N.Huyền Hóa - Dung Toán-M Ngọc Anh-Hằng CN -  Thủy Văn-Hoàn
3 Sinh - Hiển TCA- Hằng Văn - Huệ TCLí- Hương Văn- Lâm Nhạc-Nga Toán-BNgọc Hóa - Dung Địa- H Lan Văn- Trang Toán- Ánh Văn - Hoàn CN -  Thủy Anh-Hằng TD -  Huyền
4 MT - D.Lan TCT- Hiền T Văn- Huệ Nhạc-Nga Văn- Lâm Toán-BNgọc Anh-Hằng Toán- Thủy TCT- Ánh TCTD- N.Huyền Văn- Trang Văn- Hoàn TCT- MNgọc Sử - Bằng Địa-Dung
5 SH - Hiền SH – Hằng SH  - Huệ SH-  Lâm SH- D Lan SH-  Nga SH -BNgọc SH - Dung SH – H Lan SH- Ánh Văn- Trang Sử - Bằng SH -MNgọc SH –NHuyền SH  - Hoàn
Bảy 1 Văn - Huệ TD - P.Hiền Toán -Hiền Văn- Lâm Địa- H Lan Sinh – Hiển TCT-BNgọc Lý- Hương Hóa  - Dung CN- Nguyên Sinh - Hà Anh- Thúy CN - Thủy MT - D.Lan Sử - Bằng
2 Văn - Huệ Hóa – Hiển TCT - Hiền T Địa- H Lan Toán-BNgọc TD  -P.Hiền Văn - Lâm Toán- Thủy Sinh - Hà Anh- Thúy Hóa  - Dung MT - D.Lan Sử - Bằng Lý- Hương Toán - Nguyên
3 TD - P.Hiền Địa- H Lan GDCD-Huệ Toán- Hiền Anh- Mai Toán-BNgọc Sinh – Hiển Hóa -Dung Anh- Thúy Lý - Hương TCAnh- Mai CN - Nguyên Sinh - Hà Toán- Thủy MT - D.Lan
4 GDCD- Huệ Sinh - Hiển Địa- H Lan Anh- Mai Văn- Lâm TCT -BNgọc TD- P.Hiền GDCD- Trang Lý - Hương Hóa -Dung CN-Nguyên SH- Thúy MT - D.Lan Sinh - Hà CN -  Thủy
5               MT - D.Lan GDCD- Trang Sinh - Hà SH - Mai        


 

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Sôa 557/SGDĐT-CTTT

Về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Thời gian đăng: 27/02/2021

Số 06/ HD-LĐLĐ

Hướng dẫn Tỏng kết thi đua giỏi viecejnuocws đảm việc nhà năm 2020

Thời gian đăng: 25/02/2021

Số 139/PGDĐT

Hướng dẫn việc thu nộp hồ sơ đề nghị chấm SKKN năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 25/02/2021

Số 07/HĐĐ

Kế hoạch Tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ- Tiến bước lên Đoàn"

Thời gian đăng: 25/02/2021

Số 457/SGDĐT-CTTT

Thông báo về việc học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian đăng: 16/02/2021

Số:1365/PGDĐT

CV triển khai cuộc thi "ATGT

Thời gian đăng: 05/01/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay697
  • Tháng hiện tại11,849
  • Tổng lượt truy cập1,359,203

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây