Trang nhất » Văn bản » Văn bản

V/v tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN”

V/v tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa XHCNVN” trong Ngành
Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông năm 2020.

Số kí hiệu Số 961/PGDĐT
Ngày ban hành 14/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Tổ chức thực hiện
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số: 961/PGDĐT
V/v tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa XHCNVN” trong Ngành
Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông năm 2020.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   

Hà Đông, ngày13 tháng10 năm 2020
     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Căn cứ Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 (gọi chung là Ngày Pháp luật);
 Thực hiện Công văn số 3442/SGD ĐT-VP ngày 09/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong Ngành GDĐT Hà Nội năm 2020;
Phòng GDĐT hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Hà Đông thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Ngành
Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông năm 2020 như sau:
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU, THỜI GIAN TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020
1. Nội dung
          Căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:
        - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật;
        - Lựa chọn chủ đề pháp luật, nội dung để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, bám sát nhiệm vụ trên cơ sở nội dung cơ bản của các luật, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các chính sách, quy định của pháp luật, những vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề nóng trong xã hội có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục;
        - Tuyên truyền, phổ biến các nội dung phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; kỷ cương hành chính, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, ma túy…;
        - Tiếp tục tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, khi tham gia môi trường mạng xã hội và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực GDĐT, ứng dụng công nghệ thông tin;
        - Tổ chức tọa đàm, trao đổi, ngoại khóa trong cán bộ, giáo viên, những nội dung, quy định mới về giáo dục và đào tạo; các văn bản nhướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định liên quan; khuyến khích tuyên truyền trong học sinh bằng các tiểu phẩm ngắn.
2. Hình thức:
           Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các đơn vị trường học chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động sau:
 • Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua sinh hoạt dưới cờ, ngày hội pháp luật, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, qua mạng xã hội, cổng thông tin/ trang thông tin điện tử, kỹ thuật số thi tìm hiểu pháp luật; sử dụng loa truyền thanh cơ sở; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh; áp phích, pa nô, năng rôn, cờ phướn; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn pháp luật; lồng ghép sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… phù hợp với quy định phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế;
 • Tổng kết, đánh giá vinh danh, biểu dương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhà trường;
 • Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các trường tổ chức hoạt động đối thoại pháp luật, tư vấn luật cho người học, phụ huỵnh học sinh, nhà giáo.
3. Khẩu hiệu
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế các trường chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp; có thể lựa chọn một số khẩu hiệu dưới đây để thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật:
 •  Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;
 • Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
 • Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;
 • Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô;
 • Nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19;
 • Nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh- sạch- đẹp;
 • Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 • Ngoaì những khẩu hiệu gợi ý như trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các trường  có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện của đơn vị.
 1. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ 15/10/2020đến 15/11/2020, cao điểm là ngày 09/11/2020.
II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Tổ chức phát động điểm Ngày Pháp luật tại quận
 Để việc tổ chức Ngày Pháp luật vừa có ý nghĩa, vừa đạt đươc hiệu quả giáo dục cao, phòng GDĐT Hà Đông thực hiện việc tổ chức điểm Ngày Pháp luật. Mời đại diện lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, lãnh đạo các phòng ban quận, đại diện BGH các cấp học (mỗi trường 01đ/c trong BGH) đến dự sau đó đồng loạt tổ chức tại các nhà trường, các cấp học.
- Thời gian: Phòng GDĐT chọn trường THCSYên Nghĩa tổ chức điểm Ngày Pháp luật vào 7h30 phút ngày 02/11/2020 (thứ Hai).
- Hình thức : Tổ chức ngoài trời hoặc nhà đa năng qua hình thức (ngoại khóa kết hợp với tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh với các hình thức phù hợp với lứa tuổi học sinh).
a.Phông chính: Tên đơn vị tổ chức
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
09/11/2020
Hà Đông, ngày    tháng   năm 2020
b.Khẩu hiệu: Chọn những khẩu hiệu đã hướng dẫn tại Công văn này và treo xung quanh khu vực tổ chức, lối vào trường (có thể kết hợp treo một số cờ phướn, cờ đuôi nheo);
c. Nội dung:
+ Tuyên truyền về sự ra đời, ý nghĩa của Ngày Pháp luật
+ Phát động trong toàn ngành GDĐT quận hưởng ứng, tìm hiểu, tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, pháp luật;
+ Thông qua một sân chơi bổ ích (giao lưu giữa các đội học sinh qua các phần: Tự giới thiệu, trắc nghiệm trả lời câu hỏi lựa chọn phương án giải quyết tình huống pháp luật gắn với  cuộc sống, hoặc tiểu phẩm, câu hỏi giao lưu với khán giả);
 1. Các đơn vị trường học: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa Ngày Pháp luật tại đơn vị với hình thức phù hợp, đảm bảo ý nghĩa và hiệu quả.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động: Các đơn vị báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật gồm nội dung, hình thức tổ chức, số cán bộ, giáo viên, nhân viên dự, số học sinh được tuyên truyền (theo biểu mẫu đính kèm).
 3. Tổng hợp kết quả theo mẫu:
 • Đ/c Trần Bích Hậu: tổng hợp cấp mầm non;
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Lý: tổng hợp cấp tiểu học;
Các cấp mầm non, tiểu học tổng hợp báo cáo và gửi về đ/c Tô Thị Kim Sa(chậm nhất là 16h00phút ngày 18/11/2020. Đồng chí Tô Thị Kim Sa tổng hợpcấp THCS và tổng hợp chungcủa 3 cấp đồng thờibáo cáo về Văn phòng sở GDĐT (quađịa chỉ Email congthang@hanoiedu.vn) vào ngày 19/11/2020.
            Thời gian các trường gửi báo cáo về Phòng GDĐT:chậm nhất là ngày 16/11/2020.
     Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, có vấn đề phát sinh các đơn vị liên hệ về tổ chuyên môn theo cấp học để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
 • Sở GDĐT (để báo cáo);
 • LĐ PGDĐT (để chỉ đạo);
 • Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
 • Lưu: VT.
KT TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)


Nguyễn Thị Thu Hương

 

 File đính kèm

Văn bản mới

Sôa 557/SGDĐT-CTTT

Về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Thời gian đăng: 27/02/2021

Số 06/ HD-LĐLĐ

Hướng dẫn Tỏng kết thi đua giỏi viecejnuocws đảm việc nhà năm 2020

Thời gian đăng: 25/02/2021

Số 139/PGDĐT

Hướng dẫn việc thu nộp hồ sơ đề nghị chấm SKKN năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 25/02/2021

Số 07/HĐĐ

Kế hoạch Tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ- Tiến bước lên Đoàn"

Thời gian đăng: 25/02/2021

Số 457/SGDĐT-CTTT

Thông báo về việc học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian đăng: 16/02/2021

Số:1365/PGDĐT

CV triển khai cuộc thi "ATGT

Thời gian đăng: 05/01/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập3
 • Hôm nay2,253
 • Tháng hiện tại42,155
 • Tổng lượt truy cập1,345,556

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây