Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ

Thứ ba - 05/04/2022 07:36
Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BIÊN GIANG
Chi bộ trường THCS Biên Giang
*
Số 08-KH/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Biên Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
-----

Thực hiện Công văn số 865-CV/QU, ngày 21/01/2022 của Quận ủy về “Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025”; Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy phường Biên Giang về “Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Biên Giang nhiệm kỳ 2022-2025”, Chi bộ trường THCS Biên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện Điều lệ Đảng và các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp nhằm kiểm điểm, thảo luận, đánh giá đúng những kết quả, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, rút ra bài học kinh nghiệm và quyết định nhiệm vụ, nhiệm kỳ mới, bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
- Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt ở nhà trường; tiếp tục khẳng định vị trí vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, không ngừng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, ngăn chặn sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tổ chức Đảng và đảng viên.
2. Yêu cầu:
- Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải theo tinh thần đổi mới, phát huy trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm; phát huy vai trò ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức  Đảng, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên để xây dựng chi bộ nhà trường thực sự vững mạnh, vì học sinh thân yêu.
- Việc xây dựng báo cáo của Chi uỷ cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu của nhà trường; cần đánh giá  khách quan, đầy đủ, toàn diện, đúng tình hình về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
- Công tác nhân sự cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Cấp ủy khóa mới phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có đủ sức khỏe, bảo đảm thực hiện tốt toàn diện Nghị quyết Đại hội chi bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Căn cứ tình hình cụ thể và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chi bộ xây dựng các phương án thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để Đại hội diễn ra an toàn.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
1. Nội dung Đại hội
- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
- Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
2. Thời gian tiến hành Đại hội
- Đại hội chi bộ tổ chức không quá 01 ngày.
Dự kiến thời gian tổ chức từ 18/6/2022 đến 25/6/2022
- Dự Đại hội điểm tại chi bộ Tổ dân phố An Thắng (theo kế hoạch của Đảng ủy phường Biên Giang).
III. XÂY DỰNG VÀ THẢO LUẬN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI.
1. Văn kiện trình Đại hội chi bộ gồm:
- Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2022) và phương hướng, nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2022 - 2025).
- Báo cáo kiểm điểm của chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
- Dự thảo Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Đề án nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
2. Về yêu cầu nội dung văn kiện.
a. Về Báo cáo chính trị:
Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ, cần phân tích sâu sắc, đánh giá đúng thực trạng về kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực, các mặt công tác, việc lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội đề ra và công tác xây dựng Đảng. Nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.
Trên cơ sở đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phải đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ tới để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.
b. Về báo cáo kiểm điểm của Chi ủy :
Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy cần đánh giá toàn diện các mặt công tác, kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại hạn chế của tập thể cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, trên các lĩnh vực: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phẩm chất tư cách, đạo đức, lối sống của các đồng chí trong Ban chi ủy và đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đặc biệt chú trọng đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. 
Trên cơ sở kiểm điểm của Chi ủy, cần chỉ ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng biện pháp khắc phục cho cấp ủy khóa mới.
c. Về dự thảo Nghị quyết Đại hội:
Nghị quyết đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng trong Báo cáo chính trị của chi bộ để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:
- Quyết nghị thông qua các dự thảo báo cáo trình Đại hội và các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu của nhiệm kỳ mới.
- Kết quả bầu Chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư.
- Khẳng định thành tích, kết quả đạt được và khuyết điểm tồn tại của Chi bộ, nhiệm kỳ qua.
- Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.
d. Về đề án nhân sự nhiệm kỳ mới:
Đề án nhân sự phải đánh giá được thực trạng về tình hình, số lượng nhân sự, chất lượng hoạt động của Chi ủy đương nhiệm và nêu rõ về yêu cầu, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của Chi ủy nhiệm kỳ mới, đảm bảo sự kế thừa và phát triển để đáp ứng với nhiệm vụ xây dựng chi bộ.
3. Về yêu cầu thảo luận văn kiện.
 Trong quá trình tổ chức thảo luận tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đại hội cần duy trì lấy ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trên cơ sở phát huy dân chủ, tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của Đại biểu dự đại hội, khuyến khích tinh thần sáng tạo của đảng viên và đề cao trí tuệ tập thể, chủ động tạo không khí tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết.
4. Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện.
 Chi bộ tổ chức các hội nghị để CBGVNV trong nhà trường đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Chi ủy có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng trước khi Đoàn Chủ tịch trình Đại hội chi bộ.
IV. CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI.
1. Công tác nhân sự cấp ủy.
1.1. Yêu cầu về công tác chuẩn bị nhân sự:
- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Đảng, Hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy và Quận ủy về công tác cán bộ.
- Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có khả năng quy tụ đoàn kết và có đủ sức khỏe, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội chi bộ và nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.
1.2. Tiêu chuẩn cấp ủy viên:
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tiêu chí đánh giá cán bộ được nêu trong quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ thành ủy, Quyết định số 2084-QĐ/QU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ quận ủy và tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp.
Kiên quyết không giới thiệu vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
1.3. Cơ cấu:
Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn cấp uỷ viên là chính, cấp uỷ cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện. Nên cơ cấu các đồng chí đảng viên đang giữ chức vụ tổ trưởng, trưởng, phó nhà trường đảm bảo đủ cơ cấu, tỉ lệ theo quy định nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng cấp uỷ.
1.4. Số lượng:
Căn cứ Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Đại hội bầu Chi uỷ gồm 03 đ/c và bầu Bí thư, Phó bí thư trong số Chi uỷ viên.
2. Công tác nhân sự đại biểu dự Đại hội.
- Đại biểu dự Đại hội chi bộ là toàn thể đảng viên trong Chi bộ tại thời điểm tiến hành Đại hội.
- Các đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt nếu dự Đại hội thì được tính vào tổng số đảng viên để tính tỷ lệ khi biểu quyết, nếu không dự đại hội thì không tính vào tổng số đảng viên để tính tỷ lệ khi biểu quyết.
V. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1. Thời gian tiến hành Đại hội:
- Thời gian Đại hội chi bộ không quá 01 ngày.
Dự kiến thời gian tổ chức từ 18/6/2022 đến 25/6/2022
2. Các bước tiến hành tổ chức Đại hội và các mốc thời gian:
* Từ 01/4/2022 đến 30/4/2022:
- Chi bộ thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội: Chi ủy chi bộ xây dựng dự thảo các văn kiện, Đề án nhân sự chi uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và các tài liệu phục vụ Đại hội chi bộ. Chi ủy họp thảo luận, hoàn chỉnh các báo cáo trước khi tổ chức hội nghị chi bộ và các hội nghị để lấy ý kiến đóng góp.
- Chi bộ tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ. Tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân viên, đoàn viên, hội viên để Đoàn chủ tịch đại hội trình Đại hội. Thông qua (hội nghị Chi ủy mở rộng) dự thảo các báo cáo trình Đại hội chi bộ.
- Chi bộ tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
* Từ 01/5/2022 đến 30/5/2022:
 Chi uỷ chi bộ báo cáo Thường trực Đảng uỷ, duyệt nhân sự Chi ủy khóa mới và chương trình Đại hội chi bộ.
* Từ 01/6/2022 đến 15/6/2022:
 Dự Đại hội Chi bộ điểm tại chi bộ TDP An Thắng.
* Từ 18/6/2022 đến 26/6/2022:
- Tiến hành Đại hội chi bộ.
- Sau Đại hội, Chi bộ gửi kết quả Đại hội về Đảng uỷ phường gồm:
+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
+ Nghị quyết đại hội chi bộ.
+ Biên bản bầu Chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Chi bộ tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội về Đảng uỷ phường chuẩn y kết quả (thông qua Văn phòng Đảng uỷ).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Phó bí thư
- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ bảo đảm yêu cầu, nội dung, quy trình theo Kế hoạch của Đảng ủy phường.
2. Đồng chí ủy viên
Dự Đại hội điểm vào ngày 15/6/2022 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; phối hợp với đồng chí Phó BT chuẩn bị các văn bản phục vụ Đại hội.
3. Các đ/c đảng viên khác:
- Đồng chí Lê Văn Hiển: phụ trách trang trí, khánh tiết, âm thanh, in ấn các văn bản và tham luận về công tác Đoàn thể.
- Đồng chí Phạm Ngọc Lâm: phụ trách văn nghệ, tham luận về công tác chuyên môn.
- Đồng chí Trần Thanh Huyền: tham luận về công tác giáo dục đạo đức HS và xây dựng phong trào Liên đội.
- Các đảng viên còn lại thực hiện nhiệm vụ theo phân công của chi bộ.
4. Sau Đại hội, chi ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy phường chuẩn y kết quả bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Quy chế làm việc; xây dựng Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội; phân công công tác cho các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên trong chi bộ theo quy định.
Đại hội chi bộ phải được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, tiến hành có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, các đồng chí được phân công nhiệm vụ phải thường xuyên báo cáo kết quả về Chi ủy chi bộ và những vấn đề mới phát sinh để kịp thời giải quyết./.

 
Nơi nhận:

- Đảng ủy phường;    
- Đảng viên chi bộ;                           
- L­ưu hồ sơ chi bộ.                                                             
T/M CHI ỦY
 PHÓ BÍ THƯNguyễn Thị Thu Hiền
 
 
 
 
 

 

Nguồn tin: Ban giám hiệu trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

1584/QĐ-QU

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều trong việc đánh giá, xếp loại hàng tháng ddooid CBCCVC

Thời gian đăng: 06/10/2022

CV 747-PDGĐT

Về việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới được QH khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thời gian đăng: 29/08/2022

Số 17/KH-ĐTN

Về việc tổ chức hoạt động Tết trung thu cho học sinh năm 2022

Thời gian đăng: 29/08/2022

Số 732/PGDĐT

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

Thời gian đăng: 26/07/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay223
  • Tháng hiện tại14,599
  • Tổng lượt truy cập2,249,688

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây