Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH: Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên

Thứ năm - 15/09/2022 21:42
Năm học 2022-2023
 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG
 
 

Số: 178/KH-THCSBG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
 
 

Hà Đông, ngày 09 tháng 9 năm 2022
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
Trường THCS Biên Giang quận Hà Đông
 Năm học 2022-2023

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí  cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
Thực hiện văn bản số 2439/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT Hà Nội ngày 30/7/2020 về việc thực hiện công tác BDTX hàng năm đối với giáo viên và cán bộ quản lí;
Thực hiện Công văn số 999/SGDĐT-GDTTrH, ngày 19/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai bồi dưỡng đại trà các mô đun năm 2022 đối với cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 06/5/2022 của UBND quận Hà Đông về tổ chức bồi dưỡng đại trà Chương trình GDPT 2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2022; Hướng dẫn số 502/PGDĐT-THCS ngày 23/5/2022 của Phòng GDĐT Hà Đông về hướng dẫn triển khai bồi dưỡng các mô đun năm 2022 đối với cán bộ quản lý, giáo viên THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Trường THCS Biên Giang xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường năm học 2022 – 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, của quy định chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, của ngành.
       - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu
  Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên, nhân viên trong công tác bồi dưỡng
  Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, nhân viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm;
  Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
  Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cuối năm học.
            II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
Tham gia bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này, phù hợp với khả năng  và điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.
  Các nội dung bồi dưỡng được tổng hợp đánh giá vào cuối năm học (thông qua tổng hợp báo cáo của tổ chuyên môn và trên hệ thống phần mềm trực tuyến).
            III.  NỘI DUNG CỤ THỂ
          1. Đối tượng bồi dưỡng
Giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường (trừ số giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán THCS đã được Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục cấp chứng nhận hoàn thành các mô-đun bồi dưỡng).
          2. Nội dung bồi dưỡng
          2.1. Các mô đun bồi dưỡng cán bộ quản lý
          - Mô đun 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS;
          - Mô đun 2: Quản trị nhân sự trong trường THCS;
          - Mô đun 3: Quản trị tài chính trường THCS theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình;
          - Mô đun 4: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường THCS;
          - Mô đun 5: Quản trị chất lượng giáo dục trường THCS;
          - Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quản trị trường THCS.
2.2. Các mô đun bồi dưỡng giáo viên
          - Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
          - Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS;
          - Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực;
          - Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS;
          - Mô đun 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học;
          - Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THCS.
          3. Thời gian tổ chức thực hiện
* Bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018:
          -  Tháng 6/2022, nhà trường hoàn thành việc ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp LMS.
          - Thời gian hoàn thành bồi dưỡng các mô- đun: trước ngày 20/12/2022.
* Các nội dung bồi dưỡng khác (theo nhu cầu thực tế của nhà trường): Từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023.
4. Hình thức bồi dưỡng
          Việc bồi dưỡng các mô đun triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà được thực hiện theo hình thức tự bồi dưỡng qua mạng kết hợp với sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường. Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng bằng tài khoản và ID được đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ tập huấn trực tuyến cấp. Các giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán có trách nhiệm hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
          Các nội dung bồi dưỡng khác (nếu có) được triển khai trực tiếp trong hội đồng sư phạm, trongg tổ chuyên môn.
          2.1. Tự bồi dưỡng qua mạng
Đối với giáo viên phổ thông cốt cán và một số cán bộ quản lý cốt cán nội dung các mô đun bồi dưỡng đã được thực hiện và hoàn thành trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua mạng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ miễn phí.
Để triển khai bồi dưỡng đại trà các mô đun 2022 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên và cán bộ quản lý, nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp LMS đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, quản lý việc tự bồi dưỡng của giáo viên THCS theo quy định.
2.2. Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn
Căn cứ vào kết quả tự bồi dưỡng qua mạng, nhà trường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà trường và tổ chức bồi dưỡng các nội dung khác theo nhu cầu của đơn vị nhà trường.
5. Chỉ tiêu phấn đấu:
            - 100% cán bộ, giáo viên thực hiện đủ thời lượng theo quy định.
            - Xếp loại:
                   + Ban giám hiệu: 100%  xếp loại  Đạt
                   + Giáo viên:  100% xếp loại khá, giỏi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ban giám hiệu
          - Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng đại trà các mô đun năm 2022, thành lập ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; tổ chức triển khai bồi dưỡng các mô đun 1,2,3,4,5 và 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên của trường;
          - Lập danh sách giáo viên, cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng đại trà (theo mẫu gửi ra Phòng GDĐT);
          - Phối hợp với đơn vị cung cấp LMS cung cấp tài khoản cho giáo viên; tập huấn quản lý và sử dụng phần mềm bồi dưỡng qua mạng; ký hợp đồng với đơn vị cung ứng LMS  về việc cung cấp tài khoản; lập dự toán kinh phí tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng đại trà, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
          - Phân công, tạo điều kiện cho giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình bồi dưỡng; đảm bảo chế độ cho đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp theo quy định;
          - Kiểm tra đôn đốc việc tham gia bồi dưỡng đại trà của cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường đảm bảo các học viên hoàn thành các mô đun theo quy định và đảm bảo đúng tiến độ thời gian; đánh giá kết quả bồi dưỡng Chương trình tổng thể, Chương trình các môn học qua các nội dung bồi dưỡng thường xuyên của từng giáo viên tham gia khóa học;
          - Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng của học viên đối với từng mô đun bồi dưỡng; phê duyệt danh sách giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành các mô đun bồi dưỡng khi học viên đáp ứng các yêu cầu.
          - Căn cứ vào kết quả tự bồi dưỡng qua mạng, nhà trường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà trường.
          - Chỉ đạo cập nhật dữ liệu về bồi dưỡng của học viên vào phần mềm giám sát, đánh giá bồi dưỡng học viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     
          2. Đối với giáo viên, cán bộ quản lý:
          - Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của từng cá nhân.
- Tham gia và thực hiện đầy đủ nội dung bồi dưỡng của các mô - đun theo quy định.
- Hoàn thành các nội dung bồi dưỡng của từng mô đun đảm bảo tiến độ thời gian, thực hiện theo đúng hướng dẫn của các kỹ thuật viên và giáo viên cốt cán hỗ trợ trong quá trình học tập; tích cực tương tác (giữa giáo viên với giáo viên; giáo viên với giáo viên cốt cán; giáo viên với báo cáo viên; cán bộ quản lý với cán bộ quản lý; cán bộ quản lý với cán bộ quản lý cốt cán; cán bộ quản lý cốt cán với báo cáo viên).
- Nghiên cứu kỹ và thực hiện theo nội dung tại các phụ lục đính kèm (phụ lục về tài liệu hướng dẫn tập huấn, phụ lục về nhiệm vụ của giáo viên/cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng đại trà);
          - Học viên chỉ được công nhận kết quả hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 3 hình thức đánh giá sau:
          + Tự học qua mạng được hệ thống bồi dưỡng qua mạng đánh giá tự động là đạt;
          + Được đội ngũ cốt cán, những người đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho từng nhóm đánh giá là đạt;
+ Được các cơ sở thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, đánh giá là đạt.
3. Đối với cán bộ quản lý cốt cán và giáo viên cốt cán:
- Tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3587/BGDĐT - GDTrH ngày 20/8/2019.
- Có trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc sự phân công của phòng GDĐT và đơn vị cung cấp LMS về việc giúp đỡ, hỗ trợ đánh giá kết quả học tập của giáo viên, cán bộ quản lý bồi dưỡng đại trà trên địa bàn quận Hà Đông đối với từng nội dung mô đun.
          Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023, các bộ phận và cá nhân nghiêm túc thực hiện. Nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay với Ban giám hiệu để cùng giải quyết./.

 
i nhận:
- Phòng GD (để báo cáo)
- CB, GV (để thực hiện)
- Văn thư (để lưu)
HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Hồng Nam

 

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

1584/QĐ-QU

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều trong việc đánh giá, xếp loại hàng tháng ddooid CBCCVC

Thời gian đăng: 06/10/2022

CV 747-PDGĐT

Về việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới được QH khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thời gian đăng: 29/08/2022

Số 17/KH-ĐTN

Về việc tổ chức hoạt động Tết trung thu cho học sinh năm 2022

Thời gian đăng: 29/08/2022

Số 732/PGDĐT

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

Thời gian đăng: 26/07/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay260
  • Tháng hiện tại14,636
  • Tổng lượt truy cập2,249,725

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây