Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022

Thứ bảy - 15/10/2022 21:45
   
     
 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG
 
 

Số: 178/KH-THCSBG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
 
 

Hà Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022
Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại “Đơn vị học tập”; Kế hoạch số 1761/KH-SGDĐT ngày 21/5/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục Hà Nội; Kế hoạch số 576/KH-PGDĐT ngày 25/5/2021 và Hướng dẫn số 1056/ PGDĐT-VP ngày 10/10/2022 của Phòng GDĐT quận Hà Đông về việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục Hà Đông năm 2022.
Trường THCS Biên Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
- Tạo cơ hội và điều kiện cho CB-GV-NV trong nhà trường được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình Công dân học tập trong trường, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong trường.
- Là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của nhà trường và CB-GV-NV trong đơn vị.
  1. Yêu cầu
- 100% cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định.
- 50% trở lên cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin và 50% trở lên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
- Việc đánh giá, xếp loại Trường học học tập phải đảm bảo theo đúng quy định tại Kế hoạch số 576/KH-PGDĐT ngày 25/5/2021 của Phòng GDĐT Hà Đông.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, khách quan.
B. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Kế hoạch này áp dụng đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.
C. NỘI DUNG
I. Xây dựng các tiêu chí đánh giá:
1. Các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập
1.1. Nhà trường lập kế hoạch cho CB-GV-NV học tập thường xuyên:
- Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập. Tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp, trên bảng thông báo. Tuyên truyền xây dựng xã hội học tập thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Nghiên cứu và tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên mọi người học tập suốt đời; hằng năm tham gia tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời tại nhà trường, theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn. Đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng. Duy trì công tác bồi dưỡng thường xuyên tại nhà trường theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học. Cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên tại trang https://taphuan.csdl.edu.vn/
- Lập kế hoạch dạy chuyên đề, thao giảng.
- Lập kế hoạch bồi dưỡng thực hiện các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, phương pháp dạy học tích cực…
- Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; nâng cao chất lượng học tập môn tiếng Anh và thực hiện Đề án ngoại ngữ Quốc gia.Đẩy mạnh các hình thức học tập nâng cao trình độ trên chuẩn, vận dụng kiến thức trong nghiên cứu bài dạy.
- Triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời. Động viên CB, GV, NV, phối hợp với các tổ chức, mạnh thường quân trong việc thực hiện việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho công tác khuyến học ở phường.
1.2. Nhà trường ban hành các quy định nhằm động viên CB-GV-NV học tập, bồi dưỡng:
- Quy định mức chi cụ thể về công tác phí, hỗ trợ học phí, phương tiện đi lại, động viên khen thưởng …
- Quy định về hỗ trợ công tác giảng dạy, dạy thay, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự giờ, tập huấn; đi học nâng chuẩn đáp ứng yêu cầu của Thông tư 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học
1.3. Quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lập dự toán và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên.
2. Các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên
2.1. 100% thành viên trong nhà trường có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm được thể hiện trong kế hoạch của tổ, BGH phê duyệt.
2.2. 100% CB-GV-NV trong nhà trường tuân thủ kỷ luật lao động, quy chế làm việc trong đơn vị; có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi. Không có cá nhân vi phạm pháp luật.

2.3. 100% thành viên trong nhà trường hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước; thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên tại trang https://taphuan.csdl.edu.vn/ và phấn đấu 100% đánh giá xếp loại từ Đạt trở lên.
2.4. Phấn đấu 100% CB-GV-NV trong nhà trường đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% CB-GV-NV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập
3.1. 100% thành viên trong nhà trường đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm:
- Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội;
- Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân;
- Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; Gia đình của các thành viên trong đơn vị đều đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập”, trong đó 100% đạt danh hiệu “Gia đình học tập”. 
- Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường;
- Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
- Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới;
- Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp.
3.2. Nhà trường phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
3.3. Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các nhà trường khác.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
- Nhà trường:
            Đạt 90 điểm trở lên
            Xếp loại: Tốt
- Cá nhân: Đạt 90% trở lên các chỉ tiêu đăng kí.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu:
- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với ban chấp hành Công đoàn triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
- Tổ chức tập huấn việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
- Lập Hội đồng tổ chức tự đánh giá, thực hiện định kỳ một năm một lần, xếp loại theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục của Kế hoạch 576/KH-PGDĐT ngày 25/5/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông về việc triển khai đánh giá đơn vị học tập ngành Giáo dục đào tạo Hà Đông. Hoàn thành việc xếp loại Đơn vị học tập, nộp hồ sơ tự đánh giá về Phòng GDĐT trước ngày 10/12/2022.
- Hồ sơ tự đánh giá được đóng thành 02 quyển (01 quyển nộp Phòng GDĐT, 01 quyển lưu tại trường) sắp xếp theo thứ tự:
+ Bìa (mẫu M1);
+ Tờ trình (mẫu M2);
+ Kế hoạch đánh giá, xếp laoij Đơn vị học tập;
+ Quyết định thành lập Hội đồng tự kiểm tra, đánh giá xếp loại Đơn vị học tập;
+ Báo cáo công tác triển khai việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập (mẫu M3);
+ Biên bản tự tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập (mẫu M4)
+ Bản tổng hợp kết quả học tập, bối dưỡng của các cá nhân (mẫu M5);
- Hồ sơ
- Phối hợp với Hội khuyến học của phường Biên Giang triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đơn vị học tập tại phường.
2. Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng
- Lập kế hoạch của tổ về việc học tập thường xuyên của tổ và các thành viên.
- Tổ chức cho các thành viên trong tổ cam kết học tập suốt đời.
- Xây dựng các chuyên đề của tổ, nhóm theo kế hoạch năm học.
- Dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Tổ chức tổng kết đánh giá, báo cáo việc học tập thường xuyên của các cá nhân trong tổ.
- Kịp thời đề xuất với Ban giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên hoàn thành các nội dung bồi dưỡng.
- Tập hợp minh chứng đầy đủ theo các tiêu chí.
3. BCH Công đoàn
- Phối hợp với nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
- Động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tích cực, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 của trường THCS Biên Giang. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, cần báo cáo ngay với BGH để được phối hợp giải quyết kịp thời./.

 
Nơi nhận:
- PGDĐT (để b/c);
- Hội Khuyến học phường (để p/hợp);
- Tổ trưởng (để triển khai t/h);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Hồng Namkh_don-vi-hoc-tap2022.docx

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

1584/QĐ-QU

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều trong việc đánh giá, xếp loại hàng tháng ddooid CBCCVC

Thời gian đăng: 06/10/2022

CV 747-PDGĐT

Về việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới được QH khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thời gian đăng: 29/08/2022

Số 17/KH-ĐTN

Về việc tổ chức hoạt động Tết trung thu cho học sinh năm 2022

Thời gian đăng: 29/08/2022

Số 732/PGDĐT

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

Thời gian đăng: 26/07/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay324
  • Tháng hiện tại14,700
  • Tổng lượt truy cập2,249,789

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây